نمایش دادن همه 50 نتیجه

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 05a اچ پی + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 85a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 79a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 83a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 78a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 35a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 26a اچ پی + مشخصات

56,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 80a اچ پی + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 49a اچ پی + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung SCX-4521 + مشخصات

65,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 36a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 17a اچ پی + مشخصات

79,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 13a اچ پی + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 87a اچ پی + مشخصات

59,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 64a اچ پی + مشخصات

105,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 53a اچ پی + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 44a اچ پی + مشخصات

69,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 15a اچ پی + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 14a اچ پی + مشخصات

134,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ 1610-samsung ML + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

درام کارتریج سامسونگ samsung mlt-111 + مشخصات

46,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

درام کارتریج سامسونگ SAMSUNG SCX-4216 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung SCX-4200 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung scx-4100 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ SAMSUNG ML-2250 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung ML-2850 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung ML-2010 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ 1710-samsung ML + مشخصات

51,000 تومان
ناموجود

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung CLP-407 + مشخصات

688,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung ML-209 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ Samsung MLT-205 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung MLT-203 + مشخصات

45,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung MLT-119 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung mlt-117 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung MLT-116 + مشخصات

58,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung ml-109 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung MLT-108 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung MLT-105 + مشخصات

51,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 42a اچ پی + مشخصات

120,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ 103-samsung MLT + مشخصات

43,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ samsung (درام پرینتر سامسونگ)

خرید و قیمت درام کارتریج سامسونگ 101-samsung MLT + مشخصات

49,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج HP 93a اچ پی + مشخصات

134,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 90a اچ پی + مشخصات

102,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 81a اچ پی + مشخصات

102,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 55a اچ پی + مشخصات

94,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 51a اچ پی + مشخصات

114,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 30a اچ پی + مشخصات

70,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 29a اچ پی + مشخصات

103,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 12a اچ پی + مشخصات

46,000 تومان

خرید و قیمت درام کارتریج اچ پی hp؛ درام پرینتر لیزری hp

خرید و قیمت درام کارتریج hp 11a اچ پی + مشخصات

92,000 تومان

درام کارتریج انواع پرینترهای لیزری |خرید و قیمت|

با سلام و خوش آمدید به سایت فروشگاهی تونرکاران، مقصد نهایی شما برای خرید درام کارتریج لیزری با کیفیت و قیمت مناسب.

در اینجا، شما می‌توانید از تنوع گسترده‌ای از درام کارتریج های معتبر و برندهای معروف استفاده کنید. بیایید با هم به تفاوت درام کارتریج ها بپردازیم و عرضه‌ی منحصر به فرد تونرکاران را برای شما توضیح دهیم.

درام کارتریج چیست؟

درام کارتریج لیزری، این قطعه حیاتی در چاپگرهای لیزری است که مانند یک غلطک عمل کرده و تونر را بر روی کاغذ منتقل می‌کند. درام کارتریج از جنس سلنیوم تشکیل شده است که خواص منحصر به فردی در مقابل نور دارد و توانایی تبدیل نور به الکتریسیته را دارا است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود درام کارتریج، انتقال تونر با دقت و کیفیت بالا را به انجام برساند.

درام کارتریج چگونه کار می‌کند

درام کارتریج در چاپگرهای لیزری به‌کار می‌رود و عملکرد آن بسیار ساده است. در ابتدا، پرتو لیزر بر روی درام کارتریج تابیده می‌شود و قسمت‌هایی از آن که برای تصویر یا متن مورد نظر استفاده می‌شود، بار الکتریکی دریافت می‌کنند. سپس تونر بر روی سطح درام پخش شده و تصویر مورد نظر را بر روی کاغذ منتقل می‌کند. در نهایت، تونرهای اضافی توسط بلید از روی درام پاک شده و آماده‌ی چاپ‌های بعدی می‌شود.

انواع درام کارتریج پرینتر لیزری

در فروشگاه آنلاین تونرکاران، مجموعه‌ای از درام کارتریج های معتبر برای پرینترهای لیزری در دسترس شماست. ما برخی از برندهای معروف درام کارتریج را ارائه می‌دهیم که شامل:

درام کارتریج اچ پی HP

درام کارتریج اچ پی رنگی HP

درام کارتریج برادر Brother

درام کارتریج سامسونگ Samsung

درام کارتریج کانن Canon

خرید درام کارتریج

اگر به دنبال خرید درام کارتریج با کیفیت و قیمت مناسب هستید، فروشگاه آنلاین تونرکاران به شما پیشنهاد می‌کند با ما تماس بگیرید. ما انواع درام کارتریج های معتبر را با قیمت‌های رقابتی عرضه می‌کنیم. تیم پشتیبانی ما آماده‌ی ارائه مشاوره رایگان و راهنمایی در خرید درام کارتریج به شماست. با مراجعه به سایت تونرکاران، انواع درام کارتریج های مورد نیاز خود را انتخاب کندهید و سفارش خود را ثبت کنید.

قیمت درام کارتریج

ما در فروشگاه آنلاین تونرکاران به قیمت‌های رقابتی و مناسب درام کارتریج ها عرضه می‌کنیم. قیمت هر درام کارتریج بستگی به برند، مدل و سطح کیفیت آن دارد. اما شما می‌توانید در محدوده قیمت‌های مناسبی برای درام کارتریج ها در تونرکاران پیدا کنید. ما با تلاش برای ارائه بهترین قیمت‌ها و جلب رضایت مشتریان، تمامی نیازهای شما را در خرید درام کارتریج برآورده خواهیم کرد.

زمان تعویض درام کارتریج

درام کارتریج، به تعویض مداوم مانند کارتریج‌ها نیاز ندارد، اما بسته به نوع استفاده شما، پس از سه الی چهار بار تعویض کارتریج تونر، تعویض درام ضروری خواهد بود. برای حفظ کیفیت چاپ و جلوگیری از ایجاد خطوط یا نقاط سیاه در چاپ، توصیه می‌شود هنگام نیاز به تعویض کارتریج، درام کارتریج را هم بررسی و تعویض کنید. با خرید درام کارتریج اصلی و با کیفیت از تونرکاران، از چاپ‌های با کیفیت و عملکرد بهتر برخوردار خواهید بود.

درام کارتریج اصلی و اورجینال در سایت تونرکاران

در فروشگاه تونرکاران، تمامی درام کارتریج ها اصلی و اورجینال می‌باشند. ما با همکاری با برندهای معتبر و ارائه محصولات با کیفیت، اطمینان می‌دهیم که همیشه از جنس اصلی و اورجینال درام کارتریج را برای شما ارائه دهیم. با خرید از تونرکاران، مطمئن باشید که درام کارتریج شما دارای کیفیت بالا و سازگاری کامل با چاپگر شماست.

خرید آنلاین و اینترنتی درام کارتریج پرینتر لیزری در فروشگاه آنلاین تونرکاران

ما به شما امکان خرید آنلاین و اینترنتی درام کارتریج را فراهم می‌کنیم. شما می‌توانید از طریق سایت ما به صورت آنلاین درام کارتریج مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید. با سیستم پرداخت امن و راحت ما، سفارش شما تحویل داده خواهد شد و شما می‌توانید به راحتی از درام کارتریج جدید خود استفاده کنید.

مشخصات درام کارتریج چاپگرهای لیزری

در تونرکاران، ما درام کارتریج هایی با مشخصات متنوع و جزئیات فنی دقیق ارائه می‌دهیم. هر درام کارتریج برای چاپگر خاصی طراحی شده است و ویژگی‌های خاصی از جمله سازگاری با چاپگر، طول عمر، کیفیت چاپ و مقاومت در برابر خراشیدگی را دارد. با مراجعه به سایت تونرکاران، می‌توانید مشخصات فنی هر درام کارتریج را بررسی و درام متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنید.

کلام آخر

با خرید درام کارتریج لیزری از تونرکاران، شما بهترین کیفیت چاپ و عملکرد بی‌عیب و نقص را در چاپگر لیزری خود تجربه خواهید کرد. تیم ما با ارائه محصولات اصلی و با کیفیت، قیمت‌های رقابتی و خدی و پشتیبانی عالی، آماده‌ی خدمت رسانی به شما هستیم. بازدید از سایت تونرکاران و انتخاب درام کارتریج مورد نیازتان، یک قدم به سمت چاپگری با عملکرد بی‌نقص و کیفیت بالا برداشته‌اید.